อันดับที่ 3 ของประเทศไทย ตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์

อันดับที่ 3 ของประเทศไทย
การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ม.ปลาย
ที่ 1 เตรียมอุดมศึกษา กทม
ที่ 2 สาธิต มศว ปทุมวัน
ที่ 3 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
– นส.นพนันท์ น้อยสุวรรณ ม.4/6
– นส.ฐิติพร แก้วชัยเจริญกิจ ม.5/1
– นายปกครอง พิทักษ์ชลทรัพย์ ม.5/1
ฝึกซ้อมและควบคุมโดย ครูวีรวุฒิ ชิมโพคลัง