แบบฟอร์มเอกสารของโรงเรียน

imagesแบบฟอร์มเอกสารนักเรียน

เอกสารขั้นตอนการขอทำบัตรนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล


imagesแบบฟอร์มเอกสารครู

แบบประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนตามค่านิยมหลัก 12 ประการ 08/12/2560
แบบฟอร์มรายงาน Echo English (งานวิชาการ) 24/07/2560
แบบฟอร์มรายงาน TEPE Online (งานวิชาการ) 24/07/2560
แบบฟอร์ม T-SAR และ ID Plan (งานประกันคุณภาพ) 20/05/2560
แบบฟอร์มเกณฑ์การวัดผลประเมินผล(วิชาการ) 20/05/2560