feed ข่าว THN

ทีมงานช่างภาพ โรงเรียนถาวรานุกูล

"ทีมงานช่างภาพ โรงเรียนถาวรานุกูล" ก่อตั้งขึ้นโดยงต้องการให้ทุกๆคนในโรงเรียนถาวรานุกูลรวมถึงบุคคลภายนอกโรงเรียน ได้เห็นภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
ทีมงานช่างภาพ โรงเรียนถาวรานุกูล
ทีมงานช่างภาพ โรงเรียนถาวรานุกูลทีมงานช่างภาพ โรงเรียนถาวรานุกูล added 14 new photos.8 hours ago
ทีมงานช่างภาพ โรงเรียนถาวรานุกูล
ทีมงานช่างภาพ โรงเรียนถาวรานุกูลทีมงานช่างภาพ โรงเรียนถาวรานุกูล added 96 new photos.8 hours ago
ณ​ ค่ายวาสนาดี​ จ.ราชบุรี
( 15-17​ ต.ค. 2561)​
ทีมงานช่างภาพ โรงเรียนถาวรานุกูล
ทีมงานช่างภาพ โรงเรียนถาวรานุกูลทีมงานช่างภาพ โรงเรียนถาวรานุกูล added 36 new photos.1 day ago
ให้มีความรู้ด้านวินัย จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
ณ ห้องมณีพิศุทธิ์ ( 2 ต.ค. 2561)
by....ponpin
ทีมงานช่างภาพ โรงเรียนถาวรานุกูล
ทีมงานช่างภาพ โรงเรียนถาวรานุกูลทีมงานช่างภาพ โรงเรียนถาวรานุกูล added 84 new photos.1 day ago
ณ​ ค่ายวาสนาดี​ จ.ราชบุรี
( 15-17​ ต.ค. 2561)​
ทีมงานช่างภาพ โรงเรียนถาวรานุกูล
ทีมงานช่างภาพ โรงเรียนถาวรานุกูลทีมงานช่างภาพ โรงเรียนถาวรานุกูล added 67 new photos.2 days ago
ณ​ ค่ายวาสนาดี​ จ.ราชบุรี
( 15-17​ ต.ค. 2561)​
ทีมงานช่างภาพ โรงเรียนถาวรานุกูล
ทีมงานช่างภาพ โรงเรียนถาวรานุกูลทีมงานช่างภาพ โรงเรียนถาวรานุกูล added 13 new photos — with พรพินธ์ เป๊าะ.2 days ago