สิ้นสุดงานกรีฑา จ.สมุทรสงคราม 2559

“ที่ใดมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่นั่นย่อมมีชัยชนะ”