ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ

นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ให้มารายงานตัวที่โรงเรียนถาวรานุกูล ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.

* ในกรณีที่ไม่สามารถมารายงานตัวได้ตามเวลาดังกล่าว ให้มารายงานตัวที่ห้องวิชาการ ภายในเวลา 16.30 น.
* นักเรียนมารายงานตัวด้วยตนเอง (ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมารายงานตัวได้ ให้ผู้ปกครองนักเรียนมารายงานตัวแทน)
* นักเรียนที่ไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์ *