ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนทั่วไป (นอกเขตฯ และความสามารถพิเศษ)
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 อันดับสำรอง

นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ให้มารายงานตัวงที่โรงเรียนถาวรานุกูล ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563
ประเภทในเขตฯ เวลา 08.30 – 10.30 น.
ประเภททั่วไปและความสามารถพิเศษ เวลา 11.00 – 13.00 น.
* ในกรณีที่ไม่สามารถมารายงานตัวได้ตามเวลาดังกล่าว ให้มารายงานตัวที่ห้องวิชาการ ภายในเวลา 16.30 น.
* นักเรียนมารายงานตัวด้วยตนเอง (ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมารายงานตัวได้ ให้ผู้ปกครองนักเรียนมารายงานตัวแทน)
* นักเรียนที่ไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์ *