โรงเรียนถาวรานุกูลส่งมอบ ศาลาที่พักให้กรมทางหลวง

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนถาวรานุกูลได้ส่งมอบศาลาที่พักให้แก่กรมทางหลวง โดยมีรายชื่อผู้สนับสนุนในการจัดสร้างศาลา ดังนี้

รายนามผู้สนับสนุนในการจัดสร้างศาลาผู้โดยสาร และหลังคาคลุมทางเดิน

  1. คุณอรพิน พวังคะพินธุ์                150,000      บาท
  2. คุณไพริศ เจียรนัย                      100,000      บาท
  3. คุณครูสุวรรณา ดุรงค์ธรรม          10,000        บาท
  4. ผู้ปกครองนักเรียน                      12,120        บาท

ดูรูปภาพกิจกรรมส่งมอบศาลาที่พัก