ตอบปัญหาอาเซียนศึกษา ที่ 1

 

โรงเรียนถาวรานุกูล สมุทรสงคราม
#ระดับประเทศ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

ม.ต้น ทีม 1 ได้ #เหรียญทองแดง
ดญ.พิชุดา นิ ม.3/1
ดญ.ญานิศา ธูปประทีป ม.3/1
ม.ต้น ทีม 2 ได้ #เหรียญทองโล่อาเซียนเพชรพระนคร
#อันดับ_1_ระดับประเทศ
ดช.พัทธนันท์ ขันทอง ม.3/1
ดช.เขมชาติ ขจรผล ม.3/1

ม.ปลาย ทีม 1 ได้ #เหรียญทอง
#อันดับที่_1_ระดับประเทศ
น.ส.นริญญา ยิ่งเจริญธนา ม.5/1
น.ส.บุษบา รุ่งเรืองศรี ม.5/2
ม.ปลาย ทีม 2 ได้ #เหรียญทองแดง
น.ส.สุพิชญา ปรีชาศิลป์ ม.4/1
น.ส.ภควรรณ ภู่สุวรรณ์ ม.5/7