ประกาศกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน งานสนับสนุนนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนถาวรานุกูล