อันดับที่ 3 ของประเทศไทย โครงการลมหายใจ ไร้มลทิน

อันดับที่ 3 ของประเทศไทย
โครงการลมหายใจ ไร้มลทิน
การประกวดหนังสั้นสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “รู้เท่า รู้ทัน รู้ป้องกันกลโกง 4.0”
นักเรียน
นาย ชีวสาธน์ ดำสง่า ม.6/8
นาย ธีรภพ อิ่มเสมอ ม.6/8
นาย ภาคภูมิ พลอยสัมฤทธิ์ ม.6/8
ครูผู้ควบคุม
นาง พรพินธ์ สำรวยรื่น