เด็กประพฤติดีมีค่านิยม

“วันเด็กแห่งชาติ” 77 จังหวัด 77 คน
เด็กประพฤติดีมีค่านิยม จังหวัดสมุทรสงคราม
นส.ศุภาพิชญ์ มีประเสริฐ รร.ถาวรานุกูล
รัยเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย