ยินดีต้อนรับ ผอ. บัณฑิตย์ ลิมปนชัยพรกุล สู่โรงเรียนถาวรานุกูล