วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

ปรัชญาของโรงเรียน
มีความรู้คู่ความคิด  จิตมั่นในคุณธรรม

คติพจน์

นิมตตํ  สาธุรูปานํ  กตญฺญูกตเวทิตา

ความกตัญญูกตเวที  เป็นเครื่องหมายของคนดี

ปณิธานของโรงเรียน
มุ่งมั่นพัฒนา สร้างถาวราฯ สู่สากล

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
โรงเรียนถาวรานุกูลจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี เป็นคนเก่ง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีความสุข บนพื้นฐานของความพอเพียงและความเป็นไทยภายใต้บริบทสังคมโลกใหม่ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพ และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการพึ่งตนเองและสมรรถนะในการแข่งขัน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
โรงเรียนถาวรานุกูลเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมเทคโนโลยี มีความเป็นสากล

พันธกิจ
     1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นไทยและ มีศักยภาพเป็นพลโลก
2.  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล
3.  พัฒนาครูให้เป็นครูดี  ครูเก่ง  มีศักยภาพพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
4.  พัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  การมีส่วนร่วม  การระดมทรัพยากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และระบบประกันคุณภาพภายใน

เป้าประสงค์
1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  เป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารได้อย่างน้อย  2  ภาษา  ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเป็นไทยและมีศักยภาพเป็นพลโลก  สามารถศึกษาต่อ ในระดับสูงขึ้นหรือประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพ
2.  เพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถ  มีศักยภาพและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.  เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   การมีส่วนร่วม  การระดมทรัพยากร  การบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล  และระบบประกันคุณภาพภายใน

กลยุทธ์ระดับองค์กร
1.  พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
2.  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
4.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา