ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนถาวรานุกลู เดิมตั้งอยู่ที่บริเวณวัดธรรมนิมิต ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนคือสมภารเที่ยง เจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิต
ซึ่งได้ก่อตั้งมาก่อนปี พ.ศ. 2462 โดยให้พระสงฆ์เป็นครูสอนร่วมกับฆราวาส
ในระยะเริ่มต้นไม่ได้จัดเป็นชั้นเรียนแต่จัดเพียงเพื่อให้อ่านออกเขียนได้เท่านั้น
เมื่อพระครูสุตสาร (ถนอม ถาวโร) เป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิต ได้จัดตั้งโรงเรียน
ให้ถาวรขึ้น ให้ชื่อว่า โรงเรียนถาวรานุกูล

พ.ศ. 2464 – 2468 เปลี่ยนฐานะจางโรงเรียนวัดเป็นโรงเรียนราษฎร์
พ.ศ. 2468 – 2474 ได้ยกฐานะจากโรงเรียนราษฎร์เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด สมุทรสงคราม
พ.ศ. 2474 – 2477 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พ.ศ. 2488 – 2491 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
พ.ศ. 2504 โรงเรียนจัดชั้นเรียนตามแผนการศึกษาใหม่
เปิดการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
พ.ศ. 2509 ย้ายโรงเรียนจากบริเวณวัดธรรมนิมิตมาสร้างใหม่บริเวณสถานที่ปัจจุบัน
พ.ศ. 2511 เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 4 – 5)
สายสามัญแผนศิลปะ
พ.ศ. 2519 สร้างอาคารเรียน 2 (อาคารถาวรนิมิต)
พ.ศ. 2523 สร้างอาคารเรียน 3 (อาคารจิตเลิศหล้า)
พ.ศ. 2528 รื้อถอนอาคารเรียน 1 และสร้างอาคารเรียนแบบ 261 ค.
จำนวนหนึ่งหลัง
พ.ศ. 2534 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2533
พ.ศ. 2539 สมาคมผู้ปกครองและครูถาวรานุกูลร่วมกับโรงเรียนถาวรานุกูล
จัดงาน 70 ปี ถาวรานุกูล
ปรับปรุงสถานที่หลังอาคาร 2 ทางเดินเข้าบ้านพักครู
พ.ศ. 2540 รื้อถอนโรงฝึกงาน 2 หลัง เพื่อสร้างอาคารเรียน 4
ปรับปรุงอาคารเรียน 2 และ อาคารเรียน 3
ด้วยการทาสีทั้งภายในและภายนอก ปรับปรุงอาคารเรียน 2
ให้มีความสว่างพอเพียงด้วยการเปลี่ยนกระเบื้องมุง กันสาด
ทำอัฒจันทร์เชียร์กีฬา
พ.ศ. 2542 ปรับปรุงห้องวิชาการและห้องทะเบียนวัดผล ทำสวนเฉลิมพระเกียรติ
และปรับพื้นที่ด้านหน้าโรงเรียนรวมทั้งบริเวณจอดรถ
ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน
พ.ศ. 2543 เปิดใช้อาคาร 4 ได้รับบริจาคอุปกรณ์สื่อสารมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม
โทรทัศน์ 12 เครื่อง เครื่องฉายวิดีโอ 6 เครื่อง จานรับสัญญาณดาวเทียม
1 จาน และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 6 เครื่อง
ได้รับโครงการห้องเรียนสีเขียวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2544 ก่อสร้างอาคารป้อมยาม ปรับปรุงห้องพักครูสุขศึกษาและพลศึกษา
พ.ศ. 2545 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ปรับปรุงถนนหน้าอาคารเรียน 2 ไปยังอาคาร 4
พ.ศ. 2546 สร้างรั้วคอนกรีต ประตูรั้วอัลลอยด์หน้าโรงเรียน
พ.ศ. 2547 สร้างรั้วด้านหลังอาคารเรียน 3 และกั้นหลังบ้านพักครู ยาว 120 เมตร
สร้างรั้วหลังบ้านพักครูถึงห้องน้ำหญิง ยาว 66 เมตร
จัดทำโรงรถจักรยานยนต์ โรงรถยนต์ สำหลับบุคลากรในโรงเรียน
และผู้มาติดต่อ ปรับปรุงห้องฝ่ายปกครอง
พ.ศ. 2548 ทอดผ้าป่าการศึกษา สร้างโรงอาหาร ทำสถานที่จำหน่ายอาหาร
ของร้านค้า 18 ร้าน ห้องอาหารครู 1 ห้อง ทำโต๊ะอาหารนักเรียน
ทำหลังคาทางเดินตั้งแต่อาคารอุตสาหกรรมถึงอาคารเรียน 4
พ.ศ. 2549 ติดตั้งป้ายนิเทศเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่หน้าโรงเรียน
ทาสีอาคาร 3 และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน จัดงาน 80 ปี ถาวรานุกูล
ติดตั้งป้ายนิเทศแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่กำแพงโรงเรียน
พ.ศ. 2550 จัดทำลานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช ทาสีอาคารเรียน 1
อาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 ติดตั้งป้ายนิเทศแหล่งเรียนรู้ของ
จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านหน้าโรงเรียน ปรับปรุงพื้นที่ห้องสอน
วิชาคหกรรม จัดทำหลังคาคลุมลานกีฬา 1 หลัง
พ.ศ. 2551 ปรับปรุงห้องประชุม (127) พร้อมอุปกรณ์ และอาคารพยาบาล
ปรับปรุงห้องสุขานักเรียนชาย – หญิง จัดทำหน้าต่างเหล็กอาคาร 4
ชั้น 3 ติดตั้งพัดลมไอน้ำในหอประชุม ติดตั้งอ่างสแตนเลสล้างชามใน
โรงอาหาร ติดตั้งไฟฟ้าสนามวอลเลย์บอลและสนามตะกร้อ
ปรับปรุงต่อเติมห้องคหกรรม 316 จัดทำห้องพักครูเวรชาย
และอัฒจันทร์เชียร์กีฬา
พ.ศ. 2552 โรงเรียนถาวรานุกูลได้รับประกาศให้เป็นสถานศึกษาประเภทที่ 1
ผ่านการประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(School Base-Management : SBM) ประจำปีงบประมาณ 2552
พ.ศ. 2553 โรงเรียนถาวรานุกูล ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
(Word-Class Standard School) จัดห้องเรียนพิเศษสำหรับพัฒนา
และส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. 2554 จัดทำห้องเรียนคุณภาพ ห้องศูนย์อาเซียน ห้องศูนย์เพศศึกษาและ
ทักษะชีวิต ปรับปรุงพื้นที่หน้าหอประชุม สร้างศาลาพักผ่อนให้นักเรียน
พ.ศ. 2555 จัดทำห้องประชุม “มณีพิศุทธ์” ชั้นล่างอาคาร 3 โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อรับเสด็จ
พระเจ้าวนวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ปรับพื้นที่หลังอาคาร 3 เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างศาลาพักผ่อนเพิ่มเติม
ให้แก่นนักเรียน