โรงเรียนถาวรานุกูล

 มีความรู้คู่ความคิด  จิตมั่นในคุณธรรม